ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ واﻗﻌﯽ از ﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮد ﺳﺎﻻر

این مصاحبه قسمتی ازسرگذشت تلخ یک زن افغان میباشد